FWWeakObject


@interface FWWeakObject : NSObject

弱引用对象容器类,用于解决关联对象weak引用等

 • 弱引用对象,释放后自动变为nil,不会产生野指针

  Declaration

  Objective-C

  @property (nonatomic, weak, nullable) id object;
 • 构造方法,快速创建弱引用容器对象

  Declaration

  Objective-C

  - (nonnull instancetype)initWithObject:(nullable id)object;